Nowa strona 1 zig-zag.prv.pl
Menu strony
Aktualności
Władze OSP
Członkowie OSP
Dokumentacja
Historia jednostki
Kronika
Galeria zdjęć
Filmy
Biblioteczka
Deklaracje
Poradnik
Hymn Związku OSP
Kontakt
Wyszukiwarka
Linki
Sprzęt
Księga Gości
Forum OSP
Forum strażackie
Pomagają nam

 

Forum - Strażak.pl

STOP pijanym kierowcom

Wypalanie traw zabija
Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Baner

Baner OSP Lusina 150px x 57px

  

Baner OSP Lusina 100px x 65px

Polityka Prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin JOT

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lusinie


 
I. Cele i zadania
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Lusinie jest jednostką ochrony przeciwpożarowej w ramach, której działa jednostka operacyjno-techniczna.
2. Zadaniem jednostki operacyjno - technicznej jest podejmowanie działań ratowniczych w przypadku powstania pożaru, klęsk żywiołowych, katastrof i innych zagrożeń.
3. Sprzęt do działań operacyjnych, środki ochrony osobistej i socjalnej finansowane są z budżetu Gminy Udanin.
4. Samorząd oraz budżet państwa zabezpiecza środki finansowe niezbędne do zapewnienia gotowości operacyjnej.
 
 II. Organizacja wewnętrzna
1. Siedzibą jednostki jest strażnica OSP w Lusinie.
2. Terenem działania OSP jest teren gminy Udanin,  teren położony w rejonie pomocy wzajemnej, obszar określony na podstawie podpisanych i porozumień i ustaleń, teren ustalony w ustawach oraz ustalony w rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3. Struktura jednostki:
a) jednostką kieruje naczelnik OSP a w razie jego nieobecności dowódca sekcji, dowódca zastępu, wyznaczony strażak,
b) członkowie OSP wykonujący zadania operacyjno-techniczne.
4. Wyposażenie w sprzęt określa załącznik nr l.


III. Zakres działania  
1. Do podstawowych zadań jednostki operacyjno-technicznej należy:
a) Udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk, katastrof komunikacyjnych i budowlanych oraz innych zagrożeń miejscowych.
b) Wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze.
c) Rozpoznawanie zagrożeń.
d) Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi.
e) Prowadzenie szkoleń doskonalących.
 
 
IV. Zakres obowiązków
l. Do obowiązków naczelnika OSP należy:
a) Kierowanie jednostką operacyjno - techniczną w formie rozkazów, poleceń.
b) Bieżące kontrolowanie ważności badań lekarskich strażaków jednostki operacyjno-technicznej.
c) Meldować do PA każdy wyjazd jednostki ze strażnicy.
d) Dysponowanie siłami i środkami będącymi w dyspozycji OSP.
e) Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym odcinku działania.
f) Po zakończeniu działania ratowniczego (którym dowodził) przekazać teren, obiekt lub mienie objęte tym działaniem właścicielowi, zarządcy, użytkownikowi -w przypadku braku możliwości ich ustalenia - przedstawicielowi policji bądź organom samorządu terytorialnego (wg załącznika nr 2).
g) Sporządzić dokumentację zdarzenia ( wg załącznika nr 3).
h) Natychmiast meldować do PA o powstałych wypadkach przy wykonywaniu czynności ratowniczych.
i) Przekazać niezwłocznie dokumentację zdarzenia do właściwego PA.
 
j) Nadzorować eksploatację i konserwację sprzętu zgodnie z instrukcją fabryczną.
k) Sporządzać plany szkoleń członków OSP prowadzonych we własnym zakresie. Zgłaszanie do zarządu OSP potrzeby w zakresie szkolenia prowadzonego przez Ośrodek Szkolenia PSP lub inną upoważnioną placówkę dydaktyczną. 
l) Organizowanie szkolenia doskonalącego.
 
m) Utrzymanie właściwej dyscypliny organizacyjnej.
n) Bieżąca kontrola terminów badań lekarskich członków jednostki operacyjno-technicznej.
o) Wnioskowanie do Zarządu OSP w sprawie:
- stanu ochrony p.poż. na obszarze chronionym, wyposażenia jednostki w sprzęt, umundurowanie i inne środki techniczne mające wpływ na skuteczność działań ratowniczych,
- wyróżnień i kar dla strażaków jednostki operacyjno - technicznej.
p) Dokumentowanie działalności jednostki w książce naczelnika OSP.
2. Do obowiązków dowódcy roty należy:
a) Wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP.
b) Dowodzenie rotą.
c) W przypadku nieobecności naczelnika OSP:
- meldować do PA każdy wyjazd jednostki ze strażnicy,
- dowodzenie zastępem,
- dysponowanie siłami i środkami będącymi w dyspozycji OSP,
- współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym odcinku działania,
- po zakończeniu działania ratowniczego (którym dowodził) przekazać teren, obiekt lub mienie objęte tym działaniem właścicielowi, zarządcy, użytkownikowi - w przypadku braku możliwości ich ustalenia -przedstawicielowi policji bądź organom samorządu terytorialnego (wg załącznika nr 2),
- sporządzić dokumentację zdarzenia ( wg załącznika nr 3).
- Natychmiast meldować do PA o powstałych wypadkach podczas wykonywania czynności ratowniczych.
- Przekazać niezwłocznie dokumentację zdarzenia do właściwego PA.
d) Przestrzegać przepisów BHP podczas wykonywania czynności członka jednostki operacyjno-technicznej oraz nadzorować przestrzeganie przepisów BHP przez podwładnych.
3. Do obowiązków dowódcy zastępu należy:
a) Wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP.
b) Dowodzenie zastępem.
c) Podczas nieobecności naczelnika OSP:
- meldować do PA każdy wyjazd Jednostki ze strażnicy,
- dowodzenie zastępem,
- dysponowanie siłami i środkami będącymi w dyspozycji OSP,
- współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym odcinku działania,
- po zakończeniu działania ratowniczego (którym dowodził) przekazać teren, obiekt lub mienie objęte tym działaniem właścicielowi, zarządcy, użytkownikowi - w przypadku braku możliwości ich ustalenia -przedstawicielowi policji bądź organom samorządu terytorialnego (wg załącznika nr l),
- sporządzić dokumentację zdarzenia ( wg załącznika nr 2).
- Natychmiast meldować do PA o powstałych wypadkach podczas wykonywania czynności ratowniczych.
- Przekazać niezwłocznie dokumentację zdarzenia do właściwego PA.
d) Przestrzegać przepisów BHP podczas wykonywania czynności członka jednostki operacyjno-technicznej.

4. Do obowiązków członków OSP wchodzących w skład jednostki operacyjno-technicznej należy:
a) Wykonywanie rozkazów i poleceń:
- naczelnika OSP
- dowódcy roty
- dowódcy zastępu
- innego strażaka wyznaczonego przez naczelnika OSP kierującego działaniem ratowniczym wyższego szczebla.
b) Po ogłoszeniu alarmu za pomocą syreny alarmowej bądź innych środków łączności niezwłocznie przybyć do strażnicy OSP.
c) Przestrzegać przepisów BHP podczas wykonywania czynności członka jednostki operacyjno-technicznej.
 d) Udział w działaniu ratowniczym na rozkaz lub polecenie naczelnika OSP, dowódcy roty, dowódcy zastępu, strażaka wyznaczonego przez naczelnika OSP.
e) Czyszczenie i konserwacja sprzętu i środka transportu po każdym jego użyciu.
f) Właściwe użytkowanie i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą.
g) Udział w ćwiczeniach, szkoleniach w zakresie wykonywania obowiązków członka jednostki operacyjno-technicznej.
h) Rzetelne i nienaganne wykonywanie powierzonych obowiązków.
i) Przestrzeganie Statutu OSP i obowiązujących regulaminów.
4. Do obowiązków kierowcy należy:
a) Kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zgodnie z posiadanym uprawnieniem.
b) Podczas jazdy:
- alarmowej do akcji ratowniczej włączyć jednocześnie dźwiękowe i świetlne sygnały alarmowe,
- zachować szczególną ostrożność,
- jechać prędkością bezpieczną,
- w razie udziału w wypadku lub kolizji drogowej natychmiast powiadomić o tym fakcie PA.
c) Wykonywanie rozkazów i poleceń:
- naczelnika OSP,
- dowódcy roty,
- dowódcy zastępu,
- innego strażaka wyznaczonego przez naczelnika OSP,
- kierującego działaniem ratowniczym wyższego szczebla.
c) Po powrocie do remizy doprowadzić pojazd i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu samochodu do stanu jak przed wyjazdem (wyczyścić i zakonserwować).
 
V. Wymagania stawiane członkom jednostki operacyjno-technicznej
1. Wiek - 18-60 lat.
2. Cechy strażaka ratownika:
a) zdolność podejmowania szybkich decyzji,
b) brak lęku w sytuacjach zagrożenia,
c) zdolność kierowania zespołami ludzkimi,
d) zdolność wydawania poleceń.
3. Wymagania zdrowotne członka jednostki operacyjno-technicznej:
a) zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do wykonywania obowiązków członka jednostki operacyjno-technicznej,
b) członek Jednostki operacyjno-techniczej może brać udział w szkoleniu, ćwiczeniach i działaniu ratowniczym pod warunkiem ważnego zaświadczenia lekarskiego.
4. Wyszkolenie
a) Szkolenie członków OSP jest prowadzone w oparciu o zatwierdzony dnia 13.01.1994r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej program szkolenia. Szkolenie członków OSP należy do zadań Komendanta Powiatowego PSP i jest prowadzone przez Ośrodki Szkolenia PSP,
b) Program szkolenia OSP obejmuje szkolenie:
1. szeregowców - 80 godzin
2. operatorów sprzętu - 40 godzin
3. dowódców - 40 godzin
4. naczelników - 24 godziny

5. Norma wyszkolenia strażaka ratownika i funkcyjnych jednostki operacyjno- technicznej:
a) członkowie (wszyscy) jednostki operacyjno-technicznej - podstawowe BHP,
b) strażak ratownik - szeregowców,
c) ratownik medyczny - ratowników przedmedycznych (wykształcenie ogólne -średnie),
d) dowódca sekcji - dowódców,
e) dowódca zastępu - dowódców,
f) kierowca - operator sprzętu,
g) naczelnik - naczelników.


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku

OSP LUSINA

nr rach. bankowego: BS Środa Śląska o/Udanin nr 32 9589 0003 0396 2112 2000 0010

Związek OSP

NIE dla czadu

Sztandar OSP Lusina

Proporzec MDP Lusina

proporzec MDP Lusina

Gra edukacyjna

Pogoda
trwa inicjalizacja, prosze czekac,
-13
-10°
-14°
Wrocław
Środa, 01
Czwartek   -12° -16°
Piątek   -12° -15°
Sobota   -10° -13°
Niedziela   -10° -11°
Poniedzialek   -9° -10°
Wtorek   -7° -10°
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Galeria
Najwyżej ocenione
Najczęściej oglądane
Ostatnio dodane
Szukaj w galerii
Telefony alarmowe

Numer ratowniczy: 112  
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Pogotowie:
- energetyczne: 991
- wodno-kanalizacyjne:
994
 76 _8709351
- gazowe: 992
Nad wodą: _601-100-100
W górach: _601-100-300

Sonda
Czy pożarnictwo ochotnicze jest potrzebne?
Tak
Nie
Nie mam zdania
Najczęściej czytane
Nowa strona www OSP Lusina
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Osieku
Zawody strażackie
Grant dla GCZK
Apel o pomoc w zakupie nożyco-rozpieraków
Filmy
Najwyżej ocenione
Najczęściej oglądane
Ostatnio dodane
RSS ZG ZOSP RP
kalendarz
maj, 2019
pnwtśrczptsbnd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Generowanie strony [s]: 0.0443